Shady Lady v. Nieuwen Ampsen

Geboren: 2023

Veulenpremie

No Words Needed v.d. Hurkske bossen x Latoya v. Nieuwen Ampsen.

Foto volgt nog.